Aby uzyskać dostęp do konsoli, wchodzimy do “menu start”, wybieramy opcję “uruchom” i wpisujemy polecenie “cmd”.

Ping

Dzięki temu poleceniu sprawdzamy, czy dane urządzenie w sieci odpowiada na nasze zapytania oraz w jakim odstępie czasu. Możemy nie uzyskać odpowiedzi w niektórych przypadkach, np. w sieci lokalnej (LAN), gdy znajdujemy się w innej puli adresowej (chyba że jest ustawiony statyczny routing). Nie uzyskamy również rezultatu w przypadku gdy na firewallu routera jest blokowany protokół ICMP.

Sposób użycia:
ping adres_ipOdpytuje urządzenie 4 razy.
ping adres_ip -tOdpytuje urządzenie do momentu zatrzymania poprzez kombinacje przycisków “ctrl+c”.
ping adresp_ip docelowy -S adres_ip źródłowyZa pomocą tego polecenia możemy odpytać hosta w sieci z konkretnego adresu ip (przydatne polecenie w przypadku kilku kart sieciowych).
for /L %i in (1,1,254) do ping xxx.xxx.xxx.%i -n 2Pętla w CMD oraz pingowanie komputerów z całej podsieci Wartości w nawiasie oznaczają kolejno: “od jakiej cyfry?”,”co ile cyfr?”,”do jakiej cyfry?”. Zamiast xxx.xxx.xxx podajemy podsieć, którą chcemy przeskanować, po przełączniku -N podajemy ilość zapytań do hosta.
ping /?Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Tracert (Tracer route)

Polecenie jest podobne do komendy ping, ale wyświetla informacje o ścieżce i punktach węzłowych, jakie muszą pokonać przesłane pakiety, by dotrzeć do celu. Prosi ono o odpowiedź każdy przekraczany w czasie transmisji ruter. Oprócz informacji o kolejnych węzłach podawany jest także czas odpowiedzi. Jeżeli jest gwarancja, że zdalny system funkcjonuje prawidłowo, a nie można się z nim połączyć, tracert jest w stanie wykryć miejsce na trasie, w którym pojawiają się kłopoty.

Sposób użycia:
tracert adres_ipPokazuje trasę pakietu, jaką pokonuje, aby dotrzeć od nas do hosta źródłowego.
tracert /?Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry, które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Ipconfig

Komenda do konfiguracji i weryfikacji stanu lokalnych interfejsów sieciowych. To podstawowe narzędzie pozwalające sprawdzić ustawienia każdej karty sieciowej, zmodyfikować je, odczytać czy wyczyścić ustawienia DNS.

Sposób użycia:
ipconfigWyświetla główne informacje o kartach sieciowych zainstalowanych w komputerze, fizycznych i wirtualnych. Najważniejsze informacje, to przypisany do interfejsu adres IP “IPv4 address” oraz maska sieci “Subnet Mask” i domyślna brama “Default Gateway”.
ipconfig/renewOdnawia adresy ip wszystkich kart.
ipconfig/?Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry, które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Arp

Wyświetla i modyfikuje tabele translacji adresów IP na adresy fizyczne, używane przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

Sposób użycia:
arp -aWyświetla bieżące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie bieżących danych protokołu.
arp /?Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry, które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Netstat

Ostatnim przydatnym poleceniem, jest netstat służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP, a także portów, na których komputer nasłuchuje, tabeli trasowania protokołu IP.

Sposób użycia:
netstat -aSłuży do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -bSłuży do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -rSłuży do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat /?Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry, które możemy wywołać wraz z poleceniem.