Każdy monitor powinien mieć ustawione prawidłowe hasło rejestracji, wskazany adres głównej stacji bramowej oraz ustawiony unikalny numer lokalu (Rooom number). Po takiej konfiguracji wywołanie połączenia ze wskazanym numerem lokalu powinno nawiązać połączenie z odpowiednim monitorem. 

Konfiguracja dodatkowych stacji zewnętrznych odbywa się natomiast przez ustawienie numeru stacji zewnętrznej (Door Station no.) – stacja z numerem 0 to stacja główna, stacje z numerami 1 i wyższymi to stacje podrzędne.

Po zmianie tego numeru i restarcie urządzenia należy wpisać adres IP stacji bramowej głównej oraz ustawić prawidłowe hasło rejestracji.