Dla modeli:

  • XT2 868 MHz SLH LR
  • XT4 868 MHz SLH LR

Typ dekodowania SLH (Self Learning Hopping code) jest systemem sterowania radiowego, który wykorzystuje technologię kodu dynamicznie zmiennego z szyfrowaną transmisją oraz funkcja samo uczenia. Przy każdej transmisji kod wysyłany przez nadajnik zmienia się według algorytmu, zsynchronizowanego z danymi oczekiwanymi przez odbiornik. Algorytm analizuje dane i uwierzytelnia sygnał tylko nadajników, które zostały zapisane w pamięci odbiornika.

Zasada programowania

Fabrycznie nowy nadajnik (pilot) posiada własny unikalny kod systemowy. Podczas standardowej instalacji bezpośrednio rejestrujemy tylko pierwszy nadajnik, który przekazuje kod systemowy odbiornikowi. Odbiornik może rozpoznawać i zapisywać w swojej pamięci tylko nadajnik z tym samym kodem systemowym, którego odbiornik został nauczony przez nadajnik nadrzędny, dlatego każdy kolejny nadajnik (master lub slave) musi nauczyć się kodu systemowego od nadajnika nadrzędnego, użytego do zaprogramowania odbiornika.

Rozpoznawanie typu nadajnika

Nadajnik master, gdy dowolny przycisk zostanie wciśnięty, dioda LED miga raz, a następnie świeci się w sposób ciągły.

Nadajnik typu MASTER może przekazać swój kod systemowy odbiornikowi albo innemu nadajnikowi

Nadajnik typu SLAVE, gdy dowolny przycisk jest wciśnięty, dioda LED świeci się w sposób ciągły.

Nadajnik typu SLAVE nie może przekazać swojego kodu odbiornikowi oraz nadajnikowi.

Sekwencja programowania

Włącz zasilanie po uprzednim zainstalowaniu i podłączeniu ze sobą wszystkich elementów.

Użyj nadajnika MASTER w celu zapisania kodu systemowego w pozostałych nadajnikach
sekcja – „programowanie nadajników”

Użyj nadajnika MASTER w celu zapisania kodu systemowego w innych nadajnikach
sekcja – „programowanie nadajników”

Zaprogramowane nadajniki są zapisywane w pamięci odbiornika w chwili podwójnego kliknięcia przycisku (aktywacja kanału), który został użyty podczas procedury programowania. Dwukrotne naciśniecie przycisku nadajnika (aktywacja kanału), musi nastąpić w ciągu 5 sekund.

Połączenie urządzeń

Programowanie odbiornika

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski P1 oraz P2 na nadajniku MASTER, aby wprowadzić nadajnik w tryb programowania, a następnie zwolnij oba przyciski, gdy dioda LED zacznie migać.

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk programowania na odbiorniku (dioda LED na odbiorniku musi migać)

Kiedy dioda na pilocie MASTER miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk kanału nadajnika, który chcesz zaprogramować. Dioda LED na nadajniku zaświeci się światłem ciągłym.

Przed zwolnieniem przycisku programowania na odbiorniku sprawdź, czy dioda LED na odbiorniku świeci się światłem ciągłym przez kilka sekund, aby potwierdzić, że kod systemowy został zapisany.

Zwolnij przycisk nadajnika MASTER.

W ciągu pięciu sekund dwukrotnie naciśnij przycisk nadajnika użyty do zaprogramowania odbiornika.

Rozmieszczenie przycisków na nadajniku czterokanałowym.

P1 – kanał pierwszy
P2 – kanał drugi
P3 – kanał trzeci
P4 – kanał czwarty

Programowanie nadajników

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski P1 oraz P2 na nadrzędnym nadajniku MASTER tym, który został użyty do zaprogramowania odbiornika.

Zbliż frontem do siebie nadrzędny nadajnik MASTER oraz nowy nadajnik MASTER lub SLAVE, który chcesz zaprogramować.

Na nadrzędnym nadajniku naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk, a następnie zwolnij go, gdy dioda LED tego nadajnika zaświeci się dwa razy dla potwierdzenia, że kod systemowy został przekazany.

Na nowym nadajniku naciśnij i przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk, a następnie zwolnij go, gdy dioda LED nadajnika zaświeci się dwa razy dla potwierdzenia, że kod systemowy został przekazany. Zwolnij także przycisk nadrzędnego nadajnika MASTER.

Będąc w zasięgu odbiornika w ciągu pięciu sekund dwukrotnie, naciśnij przycisk nowego nadajnika, który został zaprogramowany od nadrzędnego nadajnika MASTER.

Transformacja nadajników

Nadajnik MATER może zostać przekształcony w nadajnik SLAVE lub może zmienić swój unikalny kod systemowy. Obie operacje są nieodwracalne. Jeśli przekształcony nadajnik MASTER w nadajnik SLAVE, to nadajnik ten bezpowrotnie utraci możliwość programowania odbiorników lub innych nadajników, natomiast będzie można go zaprogramować za pośrednictwem innego nadajnika MASTER. Natomiast wygenerowanie nowego unikalnego kodu systemowego dla nadajnika, będzie wiązało się z koniecznością ponownego zaprogramowania.

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski P1 oraz P2 – po dwóch sekund dioda na nadajniku zacznie migać.

Ponowne naciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski P1 oraz P2 – dioda na nadajniku zacznie migać szybciej.

W celu przekształcenia nadajnika MASTER w nadajnik SLAVE naciśnij kolejno przycisk P1P2 P1.

W celu wygenerowania nowego kodu systemowego dla nadajnika MASTER naciśnij przyciski P1P2P1+P2.

Poprawnie zakończenie transmisji nadajnika sygnalizowane jest dwukrotnym, krótkim minięciem diody LED nadajnika.

Kasowanie pamięci odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania na odbiorniku – dioda LED na odbiorniku zacznie migać.

Po 10 sekundach dioda LED zacznie migać szybciej.

Po kolejnych 10 sekundach dioda LED zacznie świecić się światłem ciągłym przez 5 sekund, po czym zgaśnie.

Po zgaśnięciu diody LED zwolnić przycisk programowania.

Kasowanie pamięci zostało wykonane.