Login:admin
Hasło:ustawiamy przy inicjalizacji urządzenia
DHCP:Wyłączone
Adres IP:192.168.1.8
Adres HTTP:http://192.168.1.8
Strumień główny RTSP:rtsp://admin:hasło@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumień pomocniczy RTSP:rtsp://admin:hasło@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Porty TCP usługi retransmisji P2P:8900-8903
Porty TCP/UDP usługi serwera P2P:8800-8803
Port TCP usługi P2P AS:12366
Port TCP/UDP usługi GSM :8180
Port HTTP80
Port HTTPS:443
Port RTSP:554
Port TCP37777
Port UDP37778
Port serwera NTP123
Port POS38800