Pierwszym krokiem jest wskazanie serwera SIP w stacji bramowej. Serwerem SIP może być ta (lub inna) stacja bramowa VTO albo zewnętrzne urządzenie (np. DSS4004-S2).

Wprowadzane ustawienia zależą od konfiguracji sprzętowej. Po wprowadzeniu zmian urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane:

1. Ta stacja pracuje jako serwer SIP – wystarczy zaznaczyć pole “Enable” i zapisać.

2. Inna stacja VTO pracuje jako serwer SIP

 • SIP Serwer -> odznaczone
 • Server Type -> VTO
 • IP Addr. -> adres IP stacji VTO pracującej jako serwer SIP
 • Port -> 5060
 • Username, Password -> pozostawić domyślne
 • SIP Domain -> VDP
 • SIP Server Username, Password -> dane logowania do stacji VTO pracującej jako serwer SIP

3. Zewnętrzne urządzenie pracuje jako serwer SIP

 • SIP Serwer -> odznaczone
 • Server Type -> Express/DSS
 • IP Addr. -> adres IP platformy pracującej jako serwer SIP
 • Port -> 5080
 • Username, Password -> pozostawić domyślne
 • SIP Domain -> puste lub domyślna wartość
 • SIP Server Username, Password -> dane logowania do platformy pracującej jako serwer SIP

Jeżeli ta stacja ma pracować jako serwer SIP należy wprowadzić jej dane:

Klikamy “Add” i w oknie wprowadzamy ustawienia:

 • Rec No. -> numer VTO
 • Register Password -> domyślna wartość
 • IP Address -> adres IP tej stacji VTO
 • Username, Password -> dane logowania do panelu www tej stacji VTO

W kolejnym kroku należy dodać ekrany VTH do interfejsu stacji bramowej

Klikamy “Add” i w oknie wprowadzamy ustawienia:

 • First Name, Last Name, Nick Name – dowolne wartości
 • Room No. -> numer skrócony VTH, musi być dokładnie taki sam jak na ekranie (widoczny w lewym, górnym rogu). Jeżeli w systemie będzie pracować ekran główny (nadrzędny) i dodatkowe to należy uwzględnić to w numerze i dopisać odpowiednio #0 dla ekranu głównego, #1, #2, #3 itd dla pozostałych ekranów np. 9901#0, 9901#1, 9901#2 itd.
 • Register Password -> domyślna wartość

Kolejne ustawienia należy wprowadzić w ekranie VTH, zaczynając od ustawień VTH:

1. Dla głównego ekranu

 • Room No. -> musi się zgadzać z numerem wpisanym przy dodawaniu ekranu VTH w panelu www stacji VTO tzn. jeżeli w stacji zostało wpisane 9901, to tu też musi być 9901. Jeżeli w stacji bramowej było 9901#0 to tutaj też trzeba wpisać 9901#0.
 • Master -> pozostawić jako “Master”
 • Kliknąć OK

2. Dla dodatkowego ekranu

 • Room No. -> musi się zgadzać z numerem wpisanym przy dodawaniu ekranu VTH w panelu www stacji VTO tzn. jeżeli w stacji zostało wpisane 9901#1 to tu też musi być 9901#1.
 • Master -> kliknąć i zmienić wartość na “Extension”
 • Master IP, Master Name, Master Pwd -> adres IP i dane logowania do głównego ekranu
 • Kliknąć OK

Następnie należy wskazać serwer SIP

W przypadku stacji bramowej VTO pracującej jako serwer SIP wystarczy wpisać jej adres IP i ustawić “Enable Status” na “ON”, a następnie kliknąć OK.

Ostatnim krokiem jest podanie danych stacji bramowej:

 • Main/Sub_VTO Name -> nazwa stacji bramowej (dowolna wartość)
 • VTO IP Address ->adres IP stacji bramowej
 • User Name, Password -> login i hasło do panelu www stacji VTO
 • Enable Status -> ON